Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, iż:

• Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna i Specjalistyczna „Falmed” Elżbieta Falejczyk 16-500 Sejny, ul 1 Maja 4, reprezentowany przez Elżbietę Falejczyk, tel 875162508.

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna i Specjalistyczna „Falmed” Elżbieta Falejczyk 16-500 Sejny, ul 1 Maja 4 jest
Agnieszka Cebelińska.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest:
Realizacja podstawowych obowiązków wynikających z działalności szpitala. Udzielanie i zarządzanie udzielaniem świadczeń zdrowotnych i świadczeń szpitalnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 160 z późn. zm.), przy zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym te dane są przetwarzane;
• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika w szczególności z:
– 52 pkt. preambuły Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– art. 9 ust 2 pkt c/h/i Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– art. 6 ust 1 pkt c/d Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
– art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.);
– art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.);
– Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).
– Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 125 z późn. zm.);
– Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2018 r., poz. 123 z późn. zm.).
• Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty/organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z .2017 r., poz. 1318 z późn. zm.).
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie – nie dotyczy;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 20 lat (jeżeli chodzi o dokumentację medyczną zwykłą), licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu. W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia dokumentacja medyczna jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon. Zdjęcia rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym je wykonano. Skierowania na badania lub zlecenia lekarza są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia medycznego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia. Dokumentacja medyczna dzieci do ukończenia 2 lat jest przechowywana przez okres 22 lat, czyli do 24 roku życia małego pacjenta.
• Przysługujące Panu/Pani prawa to m.in.:
– prawo dostępu do swoich danych, prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności prawo do uzyskania informacji czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
– prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych,
– prawo dostępu do informacji o administratorze danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
– prawo dostępu do informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
– prawo dostępu do informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
– prawo dostępu do informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji podstawowych obowiązków wynikających z działalności szpitala. Obowiązek ten wynika głównie z art. 9 ust 2 pkt c/h/i Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; oraz Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
• Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.